tutoria mètode didàctic

Anomenem punts d'avaluació als exercicis pràctics que es realitzen per avaluar els continguts gramaticals. Aquests punts d'avaluació formen part del material de curs i alhora estan marcats en el Pla de treball. S'han d'enviar, un cop realitzats, i els retornarem corregits.

Els punts d'avaluació serveixen per veure si s'han assolit els coneixements més teòrics, ja que els pràctics s'avaluen en cada exercici escrit.

L'avaluació dels cursos és formativa, serveix bàsicament per veure el progrés. No hi ha avaluació numèrica. Per veure el resultat final, només cal comparar el primer exercici d'expressió escrita amb l'últim i treure'n les conclusions que calgui.

Titulacions oficials